Regulamin i polityka prywatności

Regulamin korzystania z serwisu www.miesiaczkabezbolu.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.miesiaczkabezbolu.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

 1. Definicje
  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Centrum Wspierania Płodności – właściciel i administrator Serwisu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Życzliwa 29/2 Nip 8942274776
  2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to:
   www.miesiaczkabezbolu.pl,
   www.centrumwspieraniaplodnosci.pl
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
  4. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
  5. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
  6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
  7. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail.
  2. Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Autora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
  3. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
  4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Najemcę. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności Autora. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Centrum Wspierania Płodności.
  5. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Klienta.
  6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Centrum Wspierania Płodności zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu
  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu licencji Produktów.
  2. Dokonując zakupu Produktu Użytkownikowi udzielana jest nieograniczona w czasie licencja na korzystanie z Produktu. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
  3. Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.
  4. Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.
  5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Centrum Wspierania Płodności należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności: Dotpay Sp. z o.o. ,ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, Polska, , tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
  1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. Ceny, są cenami brutto.
  2. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
  3. Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.
  4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.
  5. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury i przesłanie ich w ciągu maksymalnie 14 dni od zakupu na adres grobelnaagnieszka@wp.pl
 4. Zasady korzystania z zakupionych Produktów
  1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
  3. Użytkownik może dokonać zapłaty ceny za Produkt w drodze jednorazowej płatności, lub periodycznych płatności ratalnych jeśli zostały umożliwione przy sprzedaży. Warunki płatności ratalnej określone są w ofercie umieszczonej w Serwisie.
  4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia pobierana jest przez Centrum Wspierania Płodności w określonym dniu każdego miesiąca.
  5. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Klienta opłat, które przekazywane są na rachunki Centrum Wspierania Płodności. Powyższe podmioty Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, Polska, udostępniają Klientowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Centrum Wspierania Płodności. Centrum Wspierania Płodności nie świadczy na rzecz Klienta żadnych usług płatniczych.
  6. W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli Centrum Wspierania Płodności nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących wynagrodzenie za Produkt z przyczyn leżących po stronie Klienta, jest ona uprawniona do zablokowania Klientowi dostępu do produktu do czasu uregulowania należności.
  7. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
  8. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
  9. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Centrum Wspierania Płodności może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
  10. Wyniki demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Centrum Wspierania Płodności są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a twoje zależą od indywidualnego zaangażowania w kurs, stanu zdrowia oraz czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Informacje podane w kursie nie są poradami medycznymi i w przypadku problemów zdrowotnych należy w pierwszej kolejności skorzystać z konsultacji lekarskiej.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy grobelnaagnieszka@wp.pl Centrum Wspierania Płodności rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Centrum Wspierania Płodności poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
  2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Centrum Wspierania Płodności mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń, co do sposobu wykonania usługi.
  3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 14 dni wystąpić do Centrum Wspierania Płodności z reklamacją.
  4. Reklamacja Klienta, której podstawą jest brak satysfakcji nie zostaje przyjęta, ponieważ satysfakcja i rezultaty klienta zależą od jego zaangażowania i prawidłowego, zgodnego z instrukcją przejścia przez kurs, a tego Centrum Wspierania Płodności nie jest w stanie ustalić.
  5. Centrum Wspierania Płodności blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
  6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Centrum Wspierania Płodności udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Centrum Wspierania Płodności zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
  7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Centrum Wspierania Płodności, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.
 6. Komunikacja
  1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgody, oświadczenia lub inne informacje powinny mieć formę pisemną listu poleconego lub wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.
  2. W razie wątpliwości za datę doręczenia korespondencji uznaje się:
   1. w przypadku listu poleconego: datę potwierdzenia odbioru tego listu, datę adnotacji poczty o odmowie przyjęcia listu przez adresata, datę zamieszczenia adnotacji poczty, że adresat zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania lub datę pieczęci poczty o zwrocie listu nadawcy w związku z dwukrotnym awizowaniem,
   2. w przypadku korespondencji w postaci elektronicznej – datę wysłania wiadomości e-mail, o ile została ona wysłana w dniu roboczym do godziny 15:00. W przeciwnym przypadku za datę doręczenia przyjmuje się następny dzień roboczy.
  3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania się o każdej zmianie adresów do doręczeń, adresów mailowych w terminie najpóźniej siedmiu dni od zaistnienia zmiany. Do czasu otrzymania zawiadomienia o zmianie, korespondencję uznaje się za skutecznie wysłaną i doręczoną pod dotychczas obowiązujący adres.
 7. Zmiany regulaminu
  1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 8. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Centrum Wspierania Płodności nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
  2. Centrum Wspierania Płodności nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
  3. Centrum Wspierania Płodności – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Centrum Wspierania Płodności i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  4. Centrum Wspierania Płodności zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem –prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Centrum Wspierania Płodności.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Umowa Najmu, umowa ramowa i niniejszy regulamin podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
  3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
  4. Centrum Wspierania Płodności zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Klient będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Wspierania Płodności Agnieszka Grobelna, ul. Życzliwa 29/1, 53-030 Wrocław, Nip 8942274776.

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić:

a) drogą e-mailową pod adresem: grobelnaagnieszka@wp.pl

b) pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Centrum Wspierania Płodności Agnieszka Grobelna, ul. Życzliwa 29/1, 53-030 Wrocław dopisek: dane osobowe

W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawsze wtedy, gdy:

✓ korzystasz z naszych usług, w szczególności kiedy korzystasz z naszych produktów i usług,

✓ bierzesz udział w organizowanych przez nas szkoleniach, konkursach i akcjach promocyjnych,

✓ czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą, możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty,

✓ podczas rozmów telefonicznych z naszym personelem, możemy słuchać lub nagrywać rozmowy do celów związanych z kontrolą jakości lub szkoleniami. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile Administrator nie będzie miał uzasadnionego powodu, by zachować te nagrania na dłuższy czas (o ile jest to konieczne), m.in. w przypadku śledztw w sprawach o oszustwa,

✓ w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa,

✓ w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody,

✓ twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę).

Czy muszę podawać Wam moje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do korzystania z naszych usług i prawidłowego ich świadczenia. Ponadto niektóre Twoje dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:

1) Jeżeli korzystasz z naszych usług, lub bierzesz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak – imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane płatnicze. 2) Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, przetwarzamy m.in. Twoje imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, a w niektórych przypadkach również numer rachunku bankowego, jeśli wygrałeś nagrodę pieniężną.

3) Jeżeli wystawiamy Tobie dokument sprzedaży wówczas przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę), numer PESEL lub numer NIP.

4) Jeżeli komunikujemy się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację) wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, skarg, czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów. Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z:

1) Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,

2) Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,

3) Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

✓ wyrażona przez Ciebie zgoda, lub

✓ rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub

✓ zawarcie i realizacja umowy, lub

✓ realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, lub

✓ spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1) w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

2) jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,

3) dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes,

4) dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa. Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej) korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je od nas też odpowiednie władze. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na nasze zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

1) osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki,

2) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna),

3) innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom).

Czy i komu udostępniacie moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:

1) wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona.

2) udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi.

3) w szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego).

Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce.

Jak chronicie moje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.